dilluns, 3 de febrer de 2014

VOCABULARI DE GENETICA

 • Locus: Una posició fixa en un cromosoma, com la posició d'un gen o de un marcador.
 • Recesivo: Se aplica al caracter hereditari que no se manifesta en el aspecte exterior del individu que el poseix pero pot apareixer en la descendencia d'este.
 • Homocigot: Es un individu de rasa pura per a cert carácter que presenta dos alels iguals per a dit carácter.
 • Heterocigot: Es un individu de raza hidrida per cert carácter que presenta dos alels distints per dit carácter.
 • Gen: Es una secuencia ordenada de nucleotids generalment en el ADN, que constitueix la unitat funcional per la transmisio dels caracters hereditaris. En el cas de la majoria dels virus esta el ARN.
 • Dominant: Es el membre de un par de alels que se manifesta en un fenotip, tant si se encontra en dosis dobles com en dosis simple.
 • Mendel: Va descubrir les lleis de la genética.
 • Cromosoma: Petits cosos de forma de bastonets que s'organitzen a la cromatina del nucli cel·lular durant les divisions cel·lulars dels organismos eucariotes.
 • Molecules: Es la particula mes xicoteta que presenta totes les propietats fisiques i quimiques de una sustancia i se encontra formada per dos o mes atoms.
 • ADN: Es un acid nucleic que conte les instruccions genetiques utilitzades en el desenvolupament i funcionament de tots els essers vius coneguts, aixi com en alguns virus.
 • Herencia: Es el proces per el qual les caracteristiques dels individus es transmiticen a la seua descendencia, ja siguen caracteristiques fisiologiques, morfologiques o bioquimiques dels sers vius baix diferents condicions ambientals.
 • Clon: Es un conjunt de individus geneticament identics que descendeixen d'un mateix individu per mecanismes de reproducció asexual.
 • Mutació: Son alteracions produides en la estructura o en el numero dels gens o dels cromosomes d'un organisem i que son transmisibles per herencia.
 • Nucli de la cel·lula: Es un organul memranos que s'encontra en el centre de les cel·lules eucariotes. Contenen entre varies coses el ADN.

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada

Aquest és un blog educatiu i els comentaris estan moderats. No et molestes en voler-nos trollear, no els publicarem.