divendres, 28 de febrer de 2014

VOCABULARI GENÈTICA.


MENDEL: El pare de la genètica.
CROMOSOMA: Filamento condensado visible en el núcleo de las cèl·lulas.
MOLÈCULA: Unidad mínima de una substància que conserva sus propiedades químicas. Formada por àtomos iguales o diferentes.
ADN: Una cadena de nucleoticos. Intrucción de proteinas. Es el que manda.
HERÈNCIA: Conjunto de caracteres de los seres vivos reciben de sus progenitores.
MUTACIÓN: Alteración producida en la estructura o en el número de los genes o de los cromosomas de un organismo tranmitible por herència.
RECESIVO: Caracteres hereditadios que no se manifiestan el fonotipo del individuo que posee, pero que puedes aparecer en la descendencia de este.
NÚCLEO: Organulo cel·lular limitado por una membrana y constituido esencialmente por cromotima, que seguia el metabolismo, de los animales y las plantas.
SEXO: Condición orgánica, masculina o femenina, de los esseres vivos.
LOCUS: Lloc on es troba la cèl·lula.
GEN: Secuencia de ADN que constituye la unidad funcional para la transmisión de los caracteres hereditàrios.
DOMINANTE: Reprimirse, ejercir dominio sobre sí mismo.
HOMOCIGOTE: Que es igual de genes que el padre y la madre

dimecres, 26 de febrer de 2014

Audiollibre.

L'objectiu es facilitar la lectura sobre temes d'evolució a alumnes cecs. Li oferirem a L'ONCE.


Els meus alumnes i jo gravarem tots els capitos del llibre La Lluita per la vida, editat per Juli Peretó, de la Universitat de València, en 2008.
Es un llibre molt interessant sobre la correspondència de Darwin amb els seus companys i amics, sobre els esdeveniments que conduïren a la publicació del seu llibre "L'origen de les espècies".

De moment, Noelia i jo hem fet la feina, Ara falta que la resta complisca amb els seu deure.I Elies al dia següent.


dilluns, 24 de febrer de 2014

dimecres, 19 de febrer de 2014

                            EXCURSIÓN DE MÚSICA 

 Nino Bravo se siente atraído por la música y los ratos libres los dedica a cantar en tunas y rondallas con los chicos de su barrio. Con el tiempo, crearía su primer grupo, Los Hispánicos, que canta temas de Cole Porter, The Platters o Domenico Modugno. Finalmente, el grupo se disuelve con más pena que gloria y en 1962 nace el quinteto Los Superson's, con Nino como cantante solista. Es aquí cuando deja su trabajo en una joyería y comienzan las giras por la región.  http://youtu.be/bjcYAxDCoKs

                                                                                                           Marcos Soto 4 pdc

EXCURSIÓ AL MUVIM.

L'excursió era prou interesant,peró el xic que explicaba les coses se enrotllaba massa i es feia pessat.El que mes em va agradar va ser l'esmorçar al mac i el fnac.Haguera sigut una excursió més interesant si haguerem anat pel nostre compte.Encara així m'ho vaig passar bé.

dimarts, 18 de febrer de 2014

CRITICA DE LA EXCURSION DE MUSICA.

La excursión al muvim estuvo bien porque fuimos al mc
 a almorzar y después de visitar el museo fuimos al fnac,
pero el museo no estaba muy chulo porque el guía no
dejaba de hablar pero nos lo pasamos bien.

dilluns, 17 de febrer de 2014

GUIO DE EXPOSISIO SOBRE EL SABO.

El dia de fer el sabo agafarem  i mezclaren el aigua  amb la sosa i els menejaren abans de abocar el olí. Despres estigerem les dos ores de clase Marcos Damián i un servidor menejan i menejant sense parar fins que sacaba la ora. Al cent dema tornarem i ens sorprenge el resultat  per que llevat de estar un poc gelatinos(pareisia flan)tot ve.


Al asecarse el traguerem del molde i el tallarem  de forma que tinguerem per a tots (5 per a cada).

El perfilarem un poc i el que sobra u fonerem per a fer moldes amb forma de fósils.

Ens repartirem a parts iguals els trosos i ens eu andugerem.

                                                  

                                                     FIN.
 dijous, 13 de febrer de 2014

La nostra presentació del PDC.

vocabulari genetica

HOMOZIGOTO, Que posen 2 genes iguales.

HETEROZIGOTO, Que tienen diferentes genes.

MENDEL, Científico considerado el padre de la genética.

ADN, Material genético que contiene la información de un ser vivo.

HERENCIA. Virtudes o defectos que se transmiten de generación en generación.

CLON. Copia genética idéntica a la original.

MUTACION. Alteración de la secuencia del ADN.

GEN. Unidad que almacena la información recogida del exterior.

RECESIVO Y DOMINANTE. Los dominantes son aquéllos que dominan sobre los otros. Mientras los recesivos son los que quedan pendientes pero no desaparecen.

CROMOSOMA. Cada uno de los filamentos del núcleo celular que contienen la información hereditaria.

MOLECULA. Conjunto de dos átomos enlazados que forman entre si un sistema estable y eléctricamente estable.

dimecres, 12 de febrer de 2014

CRITICA DE LA EXCURSIÓ DE MÚSICA.

   
   El dia 30 de Gener vam anar a visitar el museu de Musica del MuVIM. En general la excursió hem va agradar, però crec que podría haber estat millor si el nostre guía habera fet una activitat o algo així en vegada de tanta explicació que es feia aborrida. Van parlar de molts artistes, però no hem sonaba casi ningun soles Alaska, Elvis Preley, Els Beatles y Nino Bravo.  

També la nostra mestra ens va dir de anar a algún lloc a almorzar y en el mac vam acabar. Després de anar al MuVIM vam anar al fnac per a relaxarnos un poc. 

Conclusió va estar bé la excursió.
 

critica excursio musica

La excursio va estar bastant be per una part, i per altra part un poc aburrida.
La part que mes hem va agradar de la excursio va ser cuant anarem al mac, i la part mes aburrida va ser cuant entrarem al museu, el guia era un poc pesat, i parlaba molt i cuasi mai es callava, pero en resum la excursio hem va agradar bastant, ja que hi perguerem clase.

diumenge, 9 de febrer de 2014

Critica de la excursió de musica

La excursió al MuVIM estigue bé. Coneixia alguns dels cantants que nombraben com; Elvis Presley, Nino Bravo, Els Beatles, Chimo Bayo, Bruno Lamas, Alaska, etc. El que mes m'agrada va ser el cub que pareixia una discoteca dels anys 70, la resta del museu en si m'agrada.
El que menys m'agrada sigue de la manera que explicava el guía, que com no o feia d'una manera molt entretenguda va ser algo aburrit.

divendres, 7 de febrer de 2014

CRITICA DE EXCURCIO MUSICA

La excursio de música  estigue  mol be. Anarem a un museu i ens pegarem un pasetg per el museu i veguerem  molts cantantg (aunque a la mitat no els coneixia ) i a cantantg que hui en dia encara son conegutg. Mol  entretinguda en si mateix.

EL MILLOR.
Que pergerem clase i el MC.

EL PITGOR.
Tindre  que vindre en metro( despres no trobi on asentarme) i la pategada per els carrers de xativa.dimarts, 4 de febrer de 2014

VOCABULARI DE GENETICA.

 • LOCUS :
   Posició fitxa en un cromosoma,com la d'un gen.

 • DOMINANTE :
   Relació entre alelos del mateix gen,en el que u enmascara la expresió d'altre alelo en el mateix locus.

 • HOMOCIGOT :
   Un organisme homocigotic és respecte a un gen quan els dos alelos transmeten la mateixa informació.

 • GEN :
   Es una unitat de informació dins del genoma,que conté tots els elements necesaris per a su expressió de 
   manera regulada.

 • CLON :
   Conjunt d'individus geneticament idéntics que descendeixen de un matiex individu per mecanisme
   de reproducció axesual.

 • MUTACIÓ :
   Alteració o cambi d'informació d'un ser viu.

 • RECESIUS :
   Un alelo dominante necesita estar a soles per poder expresarse.

 • HETEROCIGOTO :
   Es un individu diploide que per a un gen donat, té en cada u dels cromosomes un alelo en el 
   mateix locus.

 • NUCLI :
   Organul membranoso que esta al centre de les cél.lules eucariotes.

 • CROMOSOMA :
   Cada u dels xicotets cuerpos es forma de bastoncells en que s'organitza la cromatina del nucli
   cél.lular durant la divisió cél.lular.

 • MÓL.LECULA :
   Conjunt de almenys dos átoms enlaçats covalents que formen un sistema estable i electricament neutre.

 • ADN :
   Ácid nucleic que conté instruccions genetiques usades en el derrarollo i funcionament de tots els
   organismes vius coneguts.

 • HERENCIA :
   Proces pel qual les caracteristiques dels individus es transmiteixen a su descendencia.

 • SEXO :
   Proces de convinació y mezcla de rasgos génetics.

 • GENOTIP :
   Conjunt de gens alelos d'un individu tant si es manifesten com si no.

 • FENOTIP :
   Aspecte estern de l'individu,d'epen dels seus gens pero també de l'ambient.
   Al fenotip,és manifesten els alels dominants.Nomes apareixera l'alel recesiu quan l'individu
   siga homocigotic.

 • MITOSIS :
   Metode de divisió cél.lular en que tots els cromosomes es trenquen per la meitat i cada u de les meitats va
   a una cél.lular fitxa.Durant la fase de creixement se fa una copia del ADN i en el que el següent cicle cada 
   cromosoma torna a tener 2 brazos.La mitosis genera cé.lules identiques. Serveix per a producir clons,si
   les cél.lules se separen,o individus pluricél.lulars a partir de un cigot.

 • MEIOSIS :
   Metode de divisió cél.lular especial de les gamete(cél.lules sexuals)ovuls i espermatozoides consisteix
   en reduir a la meitat el nom de cromosomes i es fa mitjançant dos divisions seguides sensse fer copia enmig

 • CARIOTIP :
   Conjunt de cromosomes caracteristiques de cada especie.
 • MENDEL :
   Va descubrir les lleis de la génetica.
    dilluns, 3 de febrer de 2014

VOCABULARI DE GENETICA

 • Locus: Una posició fixa en un cromosoma, com la posició d'un gen o de un marcador.
 • Recesivo: Se aplica al caracter hereditari que no se manifesta en el aspecte exterior del individu que el poseix pero pot apareixer en la descendencia d'este.
 • Homocigot: Es un individu de rasa pura per a cert carácter que presenta dos alels iguals per a dit carácter.
 • Heterocigot: Es un individu de raza hidrida per cert carácter que presenta dos alels distints per dit carácter.
 • Gen: Es una secuencia ordenada de nucleotids generalment en el ADN, que constitueix la unitat funcional per la transmisio dels caracters hereditaris. En el cas de la majoria dels virus esta el ARN.
 • Dominant: Es el membre de un par de alels que se manifesta en un fenotip, tant si se encontra en dosis dobles com en dosis simple.
 • Mendel: Va descubrir les lleis de la genética.
 • Cromosoma: Petits cosos de forma de bastonets que s'organitzen a la cromatina del nucli cel·lular durant les divisions cel·lulars dels organismos eucariotes.
 • Molecules: Es la particula mes xicoteta que presenta totes les propietats fisiques i quimiques de una sustancia i se encontra formada per dos o mes atoms.
 • ADN: Es un acid nucleic que conte les instruccions genetiques utilitzades en el desenvolupament i funcionament de tots els essers vius coneguts, aixi com en alguns virus.
 • Herencia: Es el proces per el qual les caracteristiques dels individus es transmiticen a la seua descendencia, ja siguen caracteristiques fisiologiques, morfologiques o bioquimiques dels sers vius baix diferents condicions ambientals.
 • Clon: Es un conjunt de individus geneticament identics que descendeixen d'un mateix individu per mecanismes de reproducció asexual.
 • Mutació: Son alteracions produides en la estructura o en el numero dels gens o dels cromosomes d'un organisem i que son transmisibles per herencia.
 • Nucli de la cel·lula: Es un organul memranos que s'encontra en el centre de les cel·lules eucariotes. Contenen entre varies coses el ADN.